พัฒนามรดกโลก-โบราณสถานโกยเม็ดเงินท่องเที่ยวให้ชาติ

พัฒนามรดกโลก-โบราณสถานโกยเม็ดเงินท่องเที่ยวให้ชาติ
วันนี้(8 ส.ค.)นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ขณะนี้กรมศิลปากร ได้ดำเนินการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 แล้ว โดยเบื้องต้นกรมศิลปากร เสนอของบประมาณไปกว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการใน 4 ภารกิจ สำคัญ ได้แก่ 1.โครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิ การบูรณะวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวมถึงการสานต่อพิพิธภัณฑ์อัลกุรอาน ในจังหวัดนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ดังกล่าว 2. บูรณาการแข่งขันสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของแหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แหล่งโบราณสถานสำคัญให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เช่น การพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐาน ที่บริเวณเกาะสีชัง เป็นต้น

นายอนันต์ กล่าวต่อไปว่า ภารกิจที่ 3 การบูรณาการระดับภาค พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเฉพาะจุด เช่น กลุ่มภาคเหนือล้านนา สุโขทัย ขณะนี้กรมศิลปากร มีโครงการที่จะยกระดับเวียงกุมกาม ให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม เนื่องจากทำให้มีการบริหารจัดการง่าย รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสำเร็จในการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น เหมือนเช่นอุทยานประวัติศาสตร์อื่นๆที่กรมศิลปากรได้ดำเนินการมาแล้ว เป็นต้น 4.การทำงานตามภารกิจ จะแบ่งเป็นการบริหารจัดการระบบการทำงานภายในกรมศิลปากร ให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะมีการพัฒนาบุคลากร ให้มีหัวใจด้านบริการไม่ว่า จะเป็นเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมทั้งต้องมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนได้เน้นย้ำด้วยสมัคร Goldenslot

“ในปีงบประมาณ 62 กรมศิลปากร ยังได้เตรียมพัฒนาระบบสารสนเทศที่เน้นการให้บริการประชาชน รวมถึงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการขออนุญาตส่งออกศิลปวัตถุ หรือเรียกว่าของจำลอง เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับกรมศุลกากร ในการตรวจสอบศิลปวัตถุนั้น เป็นเพียงของจำลอง ไม่ใช่โบราณวัตถุได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบคิวอาร์โค๊ต และเออาร์โค๊ต ในแหล่งโบราณสถานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมเชื่อว่า ในปี 62 นั้น ศักยภาพการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน แหล่งมรดกโลก จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศมากยิ่งขึ้น หากได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง” อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว