หนุนไทยเป็น"ศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน

“ยูเนสโก”หนุนไทยเป็น”ศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน “

29 ส.ค.61- นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายชิเกรุ อาโอยากิ ผอ.องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กรุงเทพมหานคร ว่า ทางยูเนสโกกรุงเทพฯ เห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนได้ และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและนานาประเทศ โดยเฉพาะการที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ส่วนการหารือถึงการพัฒนาด้านการดำเนินการอนุรักษ์โบราณสถาน และมรดกโลกของไทยให้มีคุณภาพนั้น ยูเนสโก ยินดีจะสนับสนุนเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน และมรดกโลกในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อดูแลแหล่งมรดกโลกด้านต่างๆ

นายวีระ กล่าวว่า ยูเนสโก ได้สอบถามความถึงคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยวิธีการห้ามและป้องกันการนำเข้าและการส่งออกและการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. 1970 และการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม ค.ศ. 2005 ซึ่ง ล่าสุด ไทยได้เตรียมความพร้อมเข้าร่วมอนุสัญญาทั้งสองฉบับแล้ว โดยอนุสัญญาว่าด้วยวิธีการห้ามและป้องกันการนำเข้าและการส่งออก และการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับอนุสัญญา ส่วนอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายของการแสดงออกทางวัฒนธรรม อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการระดับชาติมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม และจะจัดงานสัมมนาระดับชาติสรุปข้อคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ต่อไป สมัคร Goldenslot

“นอกจากนี้ เรายังหารือกับทางยูเนสโกกรุงเทพฯ ถึงการเสนอโขนและนวดไทย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ซึ่งยูเนสโกจะพิจารณารับรองในการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาล ครั้งที่ 13 ในเดือน พ.ย. นี้ และปี 2562 จะมีการพิจารณาในวาระของนวดไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ทำหนังสือแจ้งยืนยันการเสนอนวดไทย และโขนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพื่อแจ้งต่อยูเนสโกเรียบร้อยแล้ว” รมต.วธ. กล่าว