สุโขทัย..ศรีสัชนาลัย..กำแพงเพชร มรดกแผ่นดินสยาม มุ่งสู่มรดกโลกอาเซียน

สุโขทัย..ศรีสัชนาลัย..กำแพงเพชร มรดกแผ่นดินสยาม มุ่งสู่มรดกโลกอาเซียน

ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น 1 ใน 3 แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2534 สำหรับ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ล่าสุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) พร้อมเครือข่ายจาก 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เมืองสุโขทัย และเมืองกำแพงเพชร ร่วมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่แหล่งมรดกโลกสำคัญของไทย ภายใต้โมเดลใหม่ “เฮอริเทจซิตี้” เพื่อผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางมรดกโลกแห่งภูมิภาคอาเซียน ที่พร้อมเป็นต้นแบบด้านการบูรณาการอย่างยั่งยืน

ในฐานะอธิการบดีพระจอมเกล้าลาดกระบัง “ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์”บอกเล่าถึงวิสัยทัศน์ยาวไกลว่า เทรนด์ความนิยมท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นแรงผลักดันสำคัญที่หนุนให้ตลาดท่องเที่ยวไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยผลการวิจัยของกสิกรไทยพบว่า เพียงครึ่งแรกของปี รายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศมีมูลค่ามากกว่า 515,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 8.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยตัวเลขดังกล่าวมาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยล้วนๆ ยังไม่รวมนักท่องเที่ยวต่างชาติ กระนั้น พระจอมเกล้าลาดกระบัง ต้องลุกขึ้นมาจับมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย-กำแพงเพชร และอีก 11 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เริ่มต้นนำร่องโมเดล “เฮอริเทจซิตี้” มาใช้ในพื้นที่เมืองมรดกโลกของไทยอย่าง สุโขทัย, ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ก็เพราะเล็งเห็นถึงผลกระทบเชิงลบที่ตามมาจากการพัฒนาชุมชนรอบๆ โดยไม่สอดคล้องกับความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ เช่น การก่อสร้างอาคารบดบังทัศนียภาพ, รูปแบบและสีสันอาคารไม่กลมกลืนกับแหล่งโบราณสถาน, การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงปริมาณ, ขาดแนวทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และไม่มีการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนบั่นทอนสุนทรียภาพและความงดงามของแหล่งมรดกโลก

สำหรับแนวทางการจัดระเบียบใหม่เพื่อพัฒนาแหล่งมรดกโลกของไทยอย่างยั่งยืน “ศ.ดร.สุชัชวีร์” เสนอแนะว่า ควรใช้รูปแบบการพัฒนาจากล่างขึ้นบน (Bottom-Up) เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ เพื่อความเหมาะสมในการพัฒนาและบูรณาการ ทั้งองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ขณะเดียวกัน ก็จะต้องรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างเป็นระบบ โดยแนวทางหลักจะแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ การพัฒนาโครงสร้าง, การอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์, การส่งเสริมการเกษตร และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อต่อยอดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากต้นทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งหากทำได้ตามเป้าหมายแล้ว เชื่อมั่นว่ามูลค่าการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้จะเพิ่มขึ้นกว่า 10% ต่อปี จากปัจจุบันที่สร้างรายได้ ให้ประเทศปีละมากกว่า 4,559 ล้านบาท.