อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน

อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน

ความเป็นมาและความสำคัญ
อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน (Ujung Kulon National Park) เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของอินโดนีเซีย มีเนื้อที่รวมประมาณ 782 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่คาบสมุทรอูจุงกูลอน และหมู่เกาะนอกฝั่ง รวมถึงเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ กรากะตัว ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟกรากะตัว ซึ่งเคยเกิดระเบิดครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2426 สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลก (แรงสั่นสะเทือนและหมอกละอองภูเขาไฟ รู้สึกได้ถึงกรุงเทพฯ ทำให้เกิดคลื่อนสึนามิ และมีฝุ่นละอองจากเถ้าครอบคลุมพื้นที่หนาถึง 30 ซม.) แสดงให้เห็นถึงการวิวัฒนาการของกระบวนการทางธรณีวิทยา เป็นแหล่งที่น่าสนใจในการศึกษาภูเขาไฟ
ในส่วนแผ่นดินตอนในของอุทยานแห่งชาติมีป่าฝนพื้นที่ลุ่มที่มีสภาพสมบูรณ์และมีขนาดกว้างขว้างที่สุด ในที่ราบชวา มีพืชและสัตว์ที่ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์หลายชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น แรดชวา

ที่ตั้ง
อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน ตั้งอยู่ที่ปลายสุดด้านตะวันตกของเกาะชวา บนไหล่ทวีปซุนดา อยู่ในพื้นที่จังหวัดบันเตน (Banten) ในเขตพื้นทีเกาะชวา และจังหวัดลัมปุง (Lampung) ในเขตพื้นที่ของเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซีย

Goldenslot

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่ 15 เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนิเซีย ภายใต้ชื่อ อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน Ujung Kulon National Park.โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกด้านธรรมชาติ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้
เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลก เช่น ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคน้ำแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก
เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย