แหล่งภูมิทัศน์จางอัน (TRANG AN LANDSCAPE COMPLEX)


ความเป็นมาและความสำคัญ

แหล่งภูมิทัศน์จางอัน (Trang An Landscape Complex) เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวล่องเรือในถ้ำที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม มีสภาพภูมิประเทศที่งดงามไปด้วยยอดเขาหินปูน หุบเขา และแม่น้ำหลายสาย เขาหินปูนบางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ ล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงชัน เป็นทัศนีย์ภาพอันสวยงาม

จากการสำรวจถ้ำที่ความสูงต่างระดับกันในภูเขาแถบนี้ ได้ค้นพบร่องรอยทางโบราณคดีที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องกันมานานกว่า 30,000 ปี ร่องรอยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการดำรงชีพในภูเขาแทบนี้ในแต่ละฤดูกาล การเป็นนักล่า การปรับตัวของมนุษย์ในยุคนั้นให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่แทบนี้จากระดับน้ำทะเลหลังจากการสิ้นสุดของยุคน้ำแข็ง แสดงให้ถึงเรื่องราวของการดำรงชีพของมนุษย์ดำเนินผ่านมาตั้งแต่ยุคหินใหม่ ยุคสำริด จนกระทั่งถึงยุคประวัติศาสตร์

แหล่งภูมิทัศน์จางอันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้ มีพื้นที่ประมาณ 6,172 เฮกเตอร์ (61.72 ตารางกิโลเมตร) ยังรวมถึงพื้นที่เมืองโบราณฮัวลู (Hao Lu) เมืองหลวงเก่าของเวียดนามที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ประมาณคริสต์ศตวรรษที 10 และ 11 และวัด เจดีย์ ทุ่งนาและหมู่บ้านเล็ก ๆ ในบริเวณนี้อีกด้วย

ที่ตั้ง
แหล่งภูมิทัศน์จางอัน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของริมฝั่งสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดงในจังหวัดนิญบิ่ญ ประเทศเวียดนาม

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมรดกโลกแบบผสม ทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาทางวัฒนธรรม 1 ข้อ และทางธรรมชาติ 2 ข้อดังนี้

หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม
เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา
หลักเกณฑ์ทางธรรมชาติ
เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลก เช่น ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคน้ำแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก
เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได