มรดกโลก

เวียดนาม : มรดกโลกทางวัฒนธรรม

เวียดนาม ประเทศเวียดนามมีมรดกโลก จำนวน 8 แห่ง แบ่งเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม และ มรดกโลกทางธรรมชาติ ดังนี้

มรดกโลกทางวัฒนธรรม

1. หมู่โบราณสถานเมืองเว้ (Complex of Hue Monuments) เมืองเว้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยราชวงศ์เหงียนของเวียดนามช่วงปี พ.ศ. 2345 – 2488 ก่อนที่จะมีการแยกประเทศ ซึ่งหมู่โบราณสถานเมืองเว้ (Complex of Hue Monuments) มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณามรดกโลกด้านวัฒนธรรม เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

มรดกโลก

 

2. เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) เป็นตัวอย่างของเมืองท่าในภูมิภาคที่มีการผสมผสานศิลปะ และสถาปัตยกรรมของชาติตะวันตกกับท้องถิ่นเวียดนามได้อย่างมีเอกลักษณ์ ภายในเมืองที่ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีคลองคั่นกลาง มีสะพานญี่ปุ่นทอดข้ามคลองเพื่อกั้นแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่อีกฝั่งหนึ่งของคลองจากชุมชนจีน 3. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน (My Son Sanctuary) เป็นโบราณสถานในจังหวัดกว๋างนาม ภาคกลางของประเทศเวียดนาม สร้างด้วยศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่ 4 เพื่อใช้เป็นศาสนสถานสำหรับบูชาพระศิวะ ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู

มรดกดลก

4. พระราชวังจักรพรรดิแห่งทังลอง-ฮานอย (Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long-Hanoi) สถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นด้วยหินทั้งหมด ซึ่งเป็นสมบัติของราชวงศ์โฮ เป็นราชวังหินแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

มรดกดลก

 

5. ป้อมปราการราชวงศ์โฮ (Citadel of the Ho Dynasty) เป็นป้อมปราการแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โห่ (ค.ศ. 1400-1407) ตั้งอยู่ที่ตำบลเต็ยซาย อำเภอหวิญหลก จังหวัดทัญฮว้า ริมชายฝั่งเวียดนามเหนือตอนกลาง

มรดกดโลก